ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស

 

【សេចក្តីប្រកាសអំពីសិក្ខាសាលា Dohsa-hou】Announcement of Doh-sahou workshop

វគ្គទី១ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា (៦ថ្ងៃ)

វគ្គទី២៖ ថ្ងៃទី៦-១១ ខែសីហា (៦ថ្ងៃ)

 1st term July 30th to August 4th (6 days)

 2nd term: August 6-11 (6 days)

 

ទីតាំង

សាលាវប្បធម៌ជប៉ុនអន្តរជាតិ

"សាលយូដូអង្គរ"

  Location

 International Japanese Culture Insutitution(hifumi Japanese class)

   "Angkor Judo Hall"

 

សេចក្តីណែនាំអំពីកម្មវិធី/ទម្រង់ពាក្យសុំ (PDF)
Application Guidelines/Application Form (PDF)
カンボジアWS'23募集案内20230420_英文(カンボジア向け案内).pdf
PDFファイル 722.9 KB

យើងកំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អ្នកព្យាបាល 10 នាក់ និងអ្នកជំងឺ 5 នាក់សម្រាប់ពាក់កណ្តាលទីមួយ និងទីពីរ

 10 therapists and 5 patients each for the first and second halves

 

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម Participation conditions

អ្នកព្យាបាលត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្នកដែលអាចចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

 Therapists are limited to those who can attend the event from Sunday to Thursday.

អ្នកជំងឺត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្នកដែលអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ពីម៉ោង 8:30-11:30 ព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

 Patients are limited to those who can attend the event from 8:30-11:30 in the morning from Monday to Thursday.

 

 

កាលវិភាគសិក្ខាសាលា  Workshop schedule

អ្នកព្យាបាលរោគ (គិលានុបដ្ឋាយិកា អ្នកថែទាំ។ល។) Therapist (nurse, caregiver, etc.)

【យប់ថ្ងៃអាទិត្យ】

ការបញ្ជាក់ព័ត៌មានអ្នកជំងឺ និងពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍

【ថ្ងៃចន្ទ】

08:00~ ពិធីសម្ពោធ

08:30-10:00 Vital check, Baum test ជាដើម។

10:00-11:30 ហាត់ Dohsa-hou

11:30-14:00 សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់

14:00-17:00 ការបង្រៀនអំពីរបៀបអនុវត្ត Case study ជាមួយវីដេអូ

17:00 បញ្ចប់

【ថ្ងៃអង្គារ】

08:30-11:30 ហាត់ Dohsa-hou

11:30~ បញ្ចប់ (អ្នកព្យាបាលជនជាតិជប៉ុន Sutudy tour 11:30~)

【ថ្ងៃពុធ】

08:30-11:30 ហាត់ Dohsa-hou

11:30-14:00 សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់

14:00-17:00 ករណីសិក្សាជាមួយវីដេអូ

17:00 បញ្ចប់

【ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍】

08:30-11:00 ហាត់ Dohsa-hou

11:30-12:00 ពិធីជូនអ្នកជំងឺ

12:00-14:00 សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ (ជាមួយអ្នកជំងឺ?)

14:00-15:30 ករណីសិក្សាជាមួយវីដេអូ

15:30-16:00 ពិធីបិទ (វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់)

18:00-20:30 លាគ្នា (សាស្ត្រាចារ្យ/បុគ្គលិក និងអ្នកព្យាបាលតែប៉ុណ្ណោះ)

<ENGLISH>

【Sunday night】

Confirmation of patient information and welcome party

【Monday】

08:00~Opening ceremony

08:30-10:00 Vital check, Baum test, etc.

10:00-11:30 Dohsa-hou practice

11:30-14:00 Lunch break

14:00-17:00 Lecture on how to exercise Case study with video

17:00 Finish

【Tuesday】

08:30-11:30 Dohsa-hou practice

11:30~Finish  (Japanese therapists Sutudy tour 11:30~)

【Wednesday】

08:30-11:30 Dohsa-hou practice

11:30-14:00 Lunch break

14:00-17:00 Case study with video

17:00 Finish

【Thursday】

08:30-11:00 Dohsa-hou practice

11:30-12:00 Ceremony for patients

12:00~14:00 Lunch break (with the patient?)

14:00~15:30 Case Study with video

15:30-16:00 Closing Ceremony (Certificate of Completion)

18:00-20:30 Farewell party (lecturer/staff and therapist only)

កាលវិភាគអ្នកជំងឺ    Patient schedule

【ថ្ងៃចន្ទ】

08:00 ជួបគ្នានៅទីតាំងផ្ទាល់

ស្ថាប័នវប្បធម៌ជប៉ុនអន្តរជាតិ

សាលយូដូអង្គរ

08:00-08:30 ពិធីបើកការបង្រៀន

08:30-09:00 Vital check, Baum test ជាដើម។

09:00-11:30 ការព្យាបាល (Dohsa-hou)

【ថ្ងៃអង្គារ】

08:30-11:30 ការព្យាបាល (Dohsa-hou)

【ថ្ងៃពុធ】

08:30-11:30 ការព្យាបាល (Dohsa-hou)

【ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍】

08:30-11:30 ការព្យាបាល (Dohsa-hou)